logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
11/08/2020 S154

Slovacchia-Bratislava: Attrezzatura di distribuzione

2020/S 154-377974

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Západoslovenská distribučná, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 36361518
Indirizzo postale: Čulenova 6
Città: Bratislava
Codice NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Codice postale: 816 47
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: Ing. Emil Halik
E-mail: emil.halik@zsdis.sk
Tel.: +421 917771848

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://www.zsdis.sk/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/784
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/673
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Betónové kioskové transformačné stanice VN/NN - ACON a PCI projekty

Numero di riferimento: 2020-VS-06-EH
II.1.2)Codice CPV principale
31213000 Attrezzatura di distribuzione
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Predmetom zákazky sú betónové kioskové transformačné stanice VN/NN (ďalej len transformačné stanice)

1. do 1000 kVA s vnútorným ovládaním

2. do 630 kVA s vonkajším ovládaním,

Zložené z betónového telesa, rozvádzača NN, distribučného transformátora a rozvádzača VN.

Rozvádzač NN je súčasťou predmetu tejto súťaže.

Distribučný transformátor a rozvádzač VN nie sú predmetom tejto súťaže.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 800 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK02 Západné Slovensko
Luogo principale di esecuzione:

ZSD, Centrálny sklad (konsignačný sklad), Novozámocká 3, 949 52 Nitra, SLOVENSKO, ak v objednávke nie je určené iné miesto dodania (ohraničené distribučným územím ZSD)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom zákazky sú betónové kioskové transformačné stanice VN/NN (ďalej len transformačné stanice)

1. do 1000 kVA s vnútorným ovládaním

2. do 630 kVA s vonkajším ovládaním,

Zložené z betónového telesa, rozvádzača NN, distribučného transformátora a rozvádzača VN.

Rozvádzač NN je súčasťou predmetu tejto súťaže.

Distribučný transformátor a rozvádzač VN nie sú predmetom tejto súťaže.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Trvanie Rámcovej dohody na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: 48 mesiacov odo dňa účinnosti Rámcovej dohody s možnosťou jej predĺženia zo strany Objednávateľa vždy o ďalších dvanásť mesiacov a to maximálne dvakrát

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" a ďalšie PCI projekty

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

A) 34.1.1.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

— doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

B) 34.1.2.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

— doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

C) 34.1.3.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c), že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

— doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

D) 34.1.4. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d), že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

— doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

E) 34.1.5. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

— doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

F) 34.1.6.Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

— doloženým čestným vyhlásením.

G) 34.1.7 Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

H) 34.1.8. Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

I) 34.2. Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 30 000,00 EUR

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa a financie z fondov Európskej únie.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 3
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/09/2020
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Slovacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/03/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/09/2020
Ora locale: 13:00
Luogo:

Sídlo obstarávateľa

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je neverejné

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. na adrese: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SLOVENSKO.

2. Rámcová dohoda bude uzavretá s tromi úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí. Požiadavka troch uchádzačov má základ v zastupiteľnosti jednotlivých dodávateľov napr. v prípade výpadku dodávky z dôvodu neschopnosti dodávateľa garantovať včasnosť dodávky v požadovanom objeme dodávky, nepredvídateľných udalostí napr. živelná pohroma alebo iné. Ak uchádzač na prvom mieste nebude schopný dodať objednaný tovar v požadovanom rozsahu a/alebo termíne, obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať tovar od druhého uchádzača v poradí, s ktorým má podpísanú dohodu. V prípade, ak ani tento nebude schopný dodať objednaný tovar nastúpi tretí uchádzač v poradí. Uchádzač v takomto prípade nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani náhradu nákladov spojených so zrušením objednávky. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v rámcovej dohode.

3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.

4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, kde celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.

6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska.

7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.

8. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.

9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia §98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.

11. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 6 písm g) zákona ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

12. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní obstarávateľ v súlade s §64 ods. 4 v systéme Eranet na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po prihlásení sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia sa obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní.

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://zsdis.eranet.sk.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti Podmienky.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:

12.1. OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

12.2. aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

12.3. ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.Box
Città: Bratislava
Codice postale: 820 05
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.Box
Città: Bratislava
Codice postale: 820 05
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.