logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
11/08/2020 S154

Polonia-Tarnów: Servizi di ideazione tecnica

2020/S 154-378079

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Città: Tarnów
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 33-100
Paese: Polonia
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.psgaz.pl

Indirizzo del profilo di committente: https://www.psgaz.pl/

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław, ul. Idzikowskiego”

Numero di riferimento: 2020/W500/WP-002600
II.1.2)Codice CPV principale
71320000 Servizi di ideazione tecnica
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w tym projektu budowlanego i wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, a także wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Zakres rzeczowy:

1. budowa gazociągu PE-HD niskiego ciśnienia De315 mm na odcinku C–D, L = ok. 215 mb,

2. budowa gazociągu PE-HD niskiego ciśnienia De225 mm na odcinku D–A, L = ok. 170 mb,

3. budowa gazociągu PE-HD niskiego ciśnienia De160 mm na odcinku A–B, L = ok. 54 mb,

4. budowa gazociągu PE-HD niskiego ciśnienia De160 mm na odcinku F–G, L = ok. 18 mb,

5. budowa przyłączy De 90 mm PE-HD 100RC typ 2 SDR 11– 3 szt., L = ok. 48 mb.

W oparciu o warunki techniczne nr: PSGWR.ZMSM.763.43-1.AJ.20.G z dnia 22 stycznia 2020 r. stanowiące załącznik nr 2 do umowy.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
71248000 Supervisione di progetti e documentazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej niskiegociśnienia w m. Wrocław, ul. Idzikowskiego, zgodnie z poniższymi danymi technicznymi:

1) typ obiektu: gazociąg i przyłącza gazowe;

2) długość sieci: 457 m (podana długość planowanego gazociągu jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno-prawnych i/lub środowiskowych; zamawiający dopuszcza zwiększenie długości gazociągu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia wykonawcy); przy czym:

a) materiał: PE-HD100 SDR 17,6;

b) średnica: De315 na odcinku C–D L=215 m, De225 na odcinku D–A L=170 m, De160 na odcinku A–B L=54 m, De160 na odcinku F–G L=18 m;

c) ciśnienie: niskie;

3) długość przyłączy: 48 m (podana długość planowanych przyłączy jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowań formalno-prawnych i/lub środowiskowych; zamawiający dopuszcza zwiększenie długości gazociągu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia wykonawcy); przy czym:

a) materiał: PE-HD 100RC typ 2 SDR 17,6;

b) średnica: De 90 mm, L=48 m, 3 szt.;

c) ciśnienie: niskie.

Szczegółowy zakres prac: wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, wraz z przedmiarem robót i kosztorysem na podstawie warunków technicznych nr PSGWR.ZMSM.763.43-1.AJ.20.G z dnia 22 stycznia 2020 r., stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 108-263103
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław, ul. Idzikowskiego”

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2020

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.