logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
29/11/2021 S231

Bulgaria-Sofia: Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici

2021/S 231-609789

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ChEZ RAZPREDELENIE BaLGARIYa AD
Numero di identificazione nazionale: 130277958
Indirizzo postale: bul. Tsarigradsko shose No..159 bl.BenchMark Biznes Tsentar
Città: gr. Sofiya
Codice NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Codice postale: 1784
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Evgeni Velikov Stanchev
E-mail: evgeni.stanchev@cez.bg
Tel.: +359 28958924
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cez-rp.bg
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/2354
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Доставка и монтаж на оборудване за подстанция „Рила “, реф. № PPD 21-081

Numero di riferimento: PPD21-081
II.1.2)Codice CPV principale
31210000 Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

„Доставка и монтаж на оборудване за подстанция „Рила “, реф. № PPD 21-081.

Дейностите които се изпълняват по предмета на договора са, както следва:

1. Предаване на работен график за одобрение от Възложителя;

2. Доставка на материали и оборудване;

3. Извършване на строително монтажни работи;

4. Извършване на пусково-наладъчни работи и предпускови изпитания.

Участниците задължително оферират всички позиции, включени в предмета на поръчката подробно описани във формата на ценовата оферта.

Условия и място на доставка - доставката ще се извършва на адрес: гр. София, община Лозенец, ул. „Митрополит Кирил Видински“ №1“, П/С „Рила“.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 94 554.73 BGN
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31210000 Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Luogo principale di esecuzione:

Доставката ще се извършва на адрес: гр. София, община Лозенец, ул. „Митрополит Кирил Видински“ №1“, П/С „Рила“.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК: 130277958, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП на основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), открива с решение № 559/ 07.07.2021 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД , процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за подстанция „Рила “, реф. № PPD 21-081.

Обектът на поръчката обхваща оборудване на килия №70 „Кабелен извод 10 kV“ в КРУ секция II на понижаваща подстанция 110/10 kV „Рила“, необходими за ел. захранването на обект: „Многофамилни жилищни сгради с надземни и подземни гаражи, офиси и заведения за хранене – етап I (сграда „А“ и общ подземен гараж)“, оборудване на сграден трафопост 800kVA с монтаж на трансформатор 630kVA, 10/0,4kV, кабели СрН – 10kV и кабели НН 1kV, находяща се на адрес: ПИ с идентификатор 68134.803.4039, УПИ IV – 1456, 1625, 1626, 1627, кв. №6, м. „Дианабад“, район „Изгрев“, гр. София

Дейностите които се изпълняват по предмета на договора са, както следва:

1. Предаване на работен график за одобрение от Възложителя;

2. Доставка на материали и оборудване;

3. Извършване на строително монтажни работи;

4. Извършване на пусково-наладъчни работи и предпускови изпитания.

Участниците задължително оферират всички позиции, включени в предмета на поръчката подробно описани във формата на ценовата оферта.

Условия и място на доставка - доставката ще се извършва на адрес: гр. София, община Лозенец, ул. „Митрополит Кирил Видински“ №1“, П/С „Рила“.

Срок на договора - договорът за обществена поръчка да бъде сключен за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максималната стойност на договора, определена в съответствие с офертата на избрания изпълнител, в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.

Цена и начин на плащане - eдиничната цена на съответната стока по предмета на поръчката се определя според ценовото предложение на участника, избран за изпълнител (Приложение 1 към договора за обществена поръчка), като възложителят заплаща на изпълнителя само реално извършените, отчетени и приети според условията на договора доставки по цени, определени в ценовото му предложение.

Начинът на плащане е подробно разписан в Раздел III от проекта договор към документацията за обществената поръчка.

Максималната стойност на договора за обществена поръчка е съответна на общата цена за изпълнение на поръчката, посочена в ценовото предложение на избрания изпълнител.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
  • Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura con precedente indizione di gara
Spiegazione:

Доставката и монтажa на оборудване за подстанция „Рила “ са били предмет на предходна открита процедура, за сключване на договор, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за подстанция „Рила ““ и реф. № PPD 21-032. С Решение № D7104266 от 24.06.2021 г. във връзка с Решение, документирано в протокол № 558, т. 7 от 23.06.2021 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, възложителят е прекратил процедурата за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като до изтичане на крайния срок за подаване на оферти (определен като допълнителен срок на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП), а именно до 23:59 часа на 15.06.2021 г., в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) не е постъпила нито една оферта.

Съгласно нормата на чл. 138, ал. 1 от ЗОП, секторните възложители (какъвто е Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП) могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основанието по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно който: „при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени“. Видно от основанието за прекратяване на предходната процедура за възлагане на обществената поръчка, причината е, че до изтичане на крайния срок за подаване на оферти (определен като допълнителен срок на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП), а именно до 23:59 часа на 15.06.2021 г., в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) не е постъпила нито една оферта, поради което процедурата за възлагане на обществената поръчка се прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Освен това, прекратената предходна процедура, която е идентична с предмета на настоящата обществена поръчка, е била в обхвата на „открита“ процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В заключение, условията на поръчката не са съществено променени в сравнение с условията за участие и възлагане на прекратената предходна открита процедура, с реф. № PPD 21-032.

Вследствие от горното, възложителят счита, че са налице всички нормативно определени предпоставки за откриване на основание чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП на процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за подстанция „Рила ““, реф. № PPD 21-081, която съвпада като предмет и условия с прекратената предходна „открита“ процедура с реф. № PPD 21-032 по описа на възложителя.

IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 079-204132
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 19982
Denominazione:

Доставка и монтаж на оборудване за подстанция „Рила “

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/11/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 3
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: МИГ 23 ЕООД
Numero di identificazione nazionale: 131490350
Indirizzo postale: Костенец № 12
Città: гр. София
Codice NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Codice postale: 1612
Paese: Bulgaria
E-mail: mv@mig23-bg.com
Tel.: +359 29526926
Fax: +359 29526925
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 50 000.00 BGN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 94 554.73 BGN
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Жалба може да се подава в срока определен в чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/11/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.