logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
29/11/2021 S231

Ungheria-Budapest: Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra

2021/S 231-609956

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Numero di identificazione nazionale: AK03174
Indirizzo postale: Budapest, Lehel u. 35-37.
Città: Budapest
Codice postale: 1135
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok, főigazgató
Posta elettronica: beszerzes@hm.gov.hu
Telefono: +36 1433-8023
Fax: +36 1433-8007

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Indirizzo del profilo di committente: www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3)Principali settori di attività
Difesa
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Kecskemét MH 59. SZDRB D1 üzemanyagtelep környezeti kármentesítése
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: MH 59 Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

Codice NUTS HU331 Bács-Kiskun

II.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Kecskemét MH 59. SZDRB D1 üzemanyagtelep környezeti kármentesítése
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45110000 Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra

II.1.7)Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
L'offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell'esecuzione dell'appalto
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 56 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke:
- a kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj értékének 0,3%-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett kivitelezési munkák nettó Vállalkozói díj 20 %-a.
A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.
A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Kivitelező késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli.
Megrendelő a Kivitelező hibás teljesítése esetén a Kivitelező szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Kivitelezőt a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a meghiúsulással érintett rész vonatkozásában a vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.
A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
A Kivitelező az előírt mérföldkövek szerinti részszámlák, illetve a feladat zárásakor 1 db végszámla benyújtására jogosult.
I.projektszakasz:
1.
A szerződéskötéstől számított 4. hónap végéig az elszámolható teljesítés az I. projektszakasz értékének 8%-a:
- Munkakezdéshez szükséges tervezési feladatok lezárása,
- Felvonulási terület kialakítása,
- Vállalkozó felvonulása,munkaterületek kijelölése,
- Ideiglenes megközelítő út kialakítása, régi út elbontása Veszélyes-hulladék tároló elbontása
- Ideiglenes depóniatér kialakítása
2.
A szerződéskötéstől számított 10. hónap végéig az elszámolható teljesítés az I. projektszakasz értékének 26%-a:
- Munkagödör körbekerítése
- Szádfalas megtámasztás kialakítása
- Talajcserével érintett talajtest kitermelése
- Szennyezett talaj elszállítása és kezelése hulladékként
3.
A szerződéskötéstől számított 10. hónap végéig az elszámolható teljesítés az I. projektszakasz értékének 30%-a:
- Vízszint süllyesztő, víztisztító és szikkasztó rendszer kialakítása
- Kialakított rendszer üzemeltetése, víztisztítási hulladékok elszállítása
4.
A szerződéskötéstől számított 12. hónap végéig az elszámolható teljesítés az I. projektszakasz értékének 15%-a:
- In-situ beavatkozás technológiai elemeinek telepítése
- Beavatkozási területen injektáló kútrendszer kialakítása
- Oxigén rendszer kialakítása
5.
A szerződéskötéstől számított 20. hónap végéig az elszámolható teljesítés az I. projektszakasz értékének 21%-a:
- Terület helyreállítás
- Szádfalas megtámasztás visszabontása
- Talajvízszint süllyesztő, víztisztító és szikkasztó rendszer felszámolása
- Munkagödör visszatöltése helyszíni deponált és beszállított talajjal
- Megközelítő út visszaépítése, ideiglenes megközelítő út elbontása
- Veszélyes-hulladék tároló újjáépítése
- Beavatkozási terület helyreállítása
- Monitoring rendszer kialakítása
- Projekt zárójelentés
II. projektszakasz
6. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése I. negyedév 23. hónap végéig negyedéves díj
7. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése II. negyedév 26. hónap végéig negyedéves díj
8, In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése III. negyedév 29. hónap végéig negyedéves díj
9 In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése IV. negyedév 32. hónap végéig negyedéves díj
10. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése V. negyedév 35. hónap végéig negyedéves díj
11. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése VI. negyedév 38. hónap végéig negyedéves díj
12. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése VII. negyedév 41. hónap végéig negyedéves díj
13 In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése VIII. negyedév 44. hónap végéig negyedéves díj
14. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése IX. negyedév 47. hónap végéig negyedéves díj
15. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése X. negyedév 50. hónap végéig negyedéves díj
16. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése XI. negyedév 53. hónap végéig negyedéves díj
17. In-situ rendszer üzemeltetése
Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése XII. negyedév 56. hónap végéig negyedéves díj
Végszámla a szerződéskötéstől számított 56. hónap végéig:
- Üzemeltetési zárójelentés (Zárójelentés díja)
A végszámla benyújtásának és a számla kifizetésének feltétele kármentesítési munkálatok befejezése, a szerződésben foglalt, Kivitelezőt érintő feladatok maradéktalan teljesítése és azok Megrendelő általi igazolása, Kötbérterhes véghatáridő szerződéskötéstől számítottan 56. hónap végéig.
A számlákat egy eredeti és egy másolati példányban kell megküldeni. A számlákhoz csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számla mindkét példányához csatolni kell minden olyan okmányt, ami a számla összegét befolyásolhatja, valamint a kiállítás időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Kivitelező nyilatkozatát, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában.
A számla kiegyenlítése a MÁK fizetési rendnek megfelelően, a számla befogadásától számított 30 napon belül, átutalással történik.
Teljesítési határidők:
A projekt tervezett megvalósítása két ütemben történik, az I. projekt időszakban elvégzésre kerül a talajcsere és az in-situ beavatkozáshoz szükséges eszközrendszer, valamint az ellenőrzéshez szükséges kármentesítési monitoring rendszer kialakítása. Az I. projektszakasz a sikeres talajcserével és az in-situ beavatkozási rendszer és monitoring rendszer üzemeltetési engedélyének megszerzésével és a projekt zárójelentésének elfogadásával zárul.
A II. projektszakasz az I. projektfázis zárásától számított 36 hónapos időszak üzemeltetési feladatainak ellátása.
I. projektszakasz
• 1. kötbérterhes részhatáridő: szerződéskötéstől számított 4. hónap végéig – Tervezés, felvonulás, terület előkészítés;
• 2. kötbérterhes részhatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap végéig –Talajcsere
• 3. kötbérterhes részhatáridő: szerződéskötéstől számított 10. hónap végéig – Talajvízszint süllyesztés, víztisztítás
• 4. kötbérterhes részhatáridő: szerződéskötéstől számított 12. hónap végéig – In-situ beavatkozás technológiai elemeinek telepítése
• 5. kötbérterhes részhatáridő: szerződéskötéstől számított 16. hónap végéig – Terület helyreállítás
• 6. kötbérterhes részhatáridő: szerződéskötéstől számított 17. hónap végéig - Monitoring rendszer kialakítása, projekt zárójelentés átadása, in situ beavatkozást végző rendszer és monitoring rendszer üzemeltetési engedélyének benyújtása
• 7. véghatáridő: szerződéskötéstől számított 20. hónap végéig – In-situ beavatkozást végző rendszer és kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetési engedély hatósági elfogadása;
II. projektszakasz
• véghatáridő: szerződéskötéstől számított 56. hónap végéig – In-situ beavatkozást végző rendszer és kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése
A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljes körűen teljesülnek:
- Tervezési és terület előkészítési feladatok elvégzésre kerültek;
- Talajcsere sikeresen megtörtént (sikeres ellenőrző mintavételek munkagödörből)
- In-siti beavatkozást végző rendszer engedélyeztetési és kivitelezési munkálatai teljes körűen elvégzésre kerültek;
- Monitoring kutak engedélyeztetési és kivitelezési munkálatai teljes körűen elvégzésre kerültek;
- Munkaterületek helyreállítása, tereprendezési feladatok teljes körűen elvégzésre kerültek
- 36 hónapos üzemeltetési időszak lezárásra került
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
III.1.5)Informazioni sul nulla osta sicurezza:
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale

Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Kizárásra kerül a Részvételre jelentkező:
- ha Részvételre jelentkezővel, az alvállalkozójával vagy Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vett gazdasági szereplővel szemben a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő esetében Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő személy vagy szervezet nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12) pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
- A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Ajánlattevő a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: z alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Kizárásra kerül a Részvételre jelentkező:
- ha Részvételre jelentkezővel, az alvállalkozójával vagy Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vett gazdasági szereplővel szemben a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő esetében Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles igazolni.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő személy vagy szervezet nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12) pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
- A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő a Vbt. 46. § (5) bekezdés a)-b) pontjai szerint az országa jogrendjében a fenti igazolásokkal és nyilatkozatokkal egyenértékű okiratok eredeti, vagy az országa jogrendje szerint megfelelően hitelesített másolati példányaival igazolja, hogy nem tartozik a Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá az alábbi kiegészítésekkel:
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását köteles benyújtani; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont a) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást kell benyújtani.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő nyilatkozatát kell benyújtani arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Ajánlattevő a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.)
Részvételre jelentkező figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbiak szerint:
- mióta vezeti az Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
- pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
P2.)
A részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről és ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: P1.)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
P2.)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a nettó árbevétele nem haladja meg a 1.000.000.000.-Ft-ot, továbbá a beszerzés tárgyából (környezeti kármentesítés) származó árbevétele nem haladja meg az 800.000.0000.- Ft-ot.

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: P1.)
Részvételre jelentkező figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbiak szerint:
- mióta vezeti az Részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel),
- pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése,
- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,
- pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
P2.)
A részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről és ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: P1.)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
P2.)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a nettó árbevétele nem haladja meg a 1.000.000.000.-Ft-ot, továbbá a beszerzés tárgyából (környezeti kármentesítés) származó árbevétele nem haladja meg az 800.000.0000.- Ft-ot.
III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés a) pontja szerint csatolja részvételi jelentkezésébe az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) belül befejezett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő munkáit (referenciáit).
Részvételre jelentkező a Vbt. 91. § (4) bekezdése alapján a referenciát a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással, vagy a részvételre jelentkező saját nyilatkozatával igazolhatja.
A nyilatkozat/igazolás tartalmazza:
• a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját),
• a teljesítés helyszíne;
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a szerződés tárgyát,
• az ellenszolgáltatás összegét, valamint
• nyilatkozatot arról, hogy a beruházás a szakmai szabályoknak megfelelően valósult meg, és azt szabályszerűen fejezték be.
A teljesítés kezdési és befejezési dátumának (év, hónap, nap) is a referencia időszakon belülre kell esnie.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
M2) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell:
1 fő szakemberrel, aki –a 279/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti- SZKV környezetvédelem szakterület 1.3. víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) Részvételre Jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell:
1 fő szakemberrel, aki –a 279/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti- SZKV környezetvédelem szakterület 1.1. hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M4) Részvételre Jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI: Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti MV-É vagy a 2. rész 2. pontja szerint MV-M vagy 3. rész 10. pontja MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M5) Részvételre Jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő környezetvédelemi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Vbt. 50. § (8) bekezdése alapján, a 48. és a 49. § szerint előírt, meghatározott képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azokat az építési beruházásokat, szolgáltatásokat, vagy szállításokat, amelyekhez e kapacitásokra szükség van.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megvalósított,
M1.1.) 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során legalább 7 000 tonna szennyezett talaj hasznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával;
és
M1.2.) üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során tartályok szivárgása okozta talajszennyezés felszámolásából kitermelt szennyezett talaj hasznosítására és vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával legalább 300 tonna mennyiségben.
A referencia követelmények max. 2 referenciával teljesíthetők. A teljesítés végének a referencia időszakon belül kell esnie.
M2) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.3 víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.1 hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M4) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább :
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti MV-É vagy a 2.rész 2. pontja szerint MV-M vagy 3.rész 10. pontja MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M5) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő környezetvédelmi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási vagy tartályfelszámolási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
A Részvételre Jelentkezőnek rendelkeznie kell a fenti szakemberek mindegyikével.
A négy terület (M2, M3, M4, M5) vonatkozásában a szakemberek közötti átfedés nem megengedett

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés a) pontja szerint csatolja részvételi jelentkezésébe az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) belül befejezett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő munkáit (referenciáit).
Részvételre jelentkező a Vbt. 91. § (4) bekezdése alapján a referenciát a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással, vagy a részvételre jelentkező saját nyilatkozatával igazolhatja.
A nyilatkozat/igazolás tartalmazza:
• a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját),
• a teljesítés helyszíne;
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a szerződés tárgyát,
• az ellenszolgáltatás összegét, valamint
• nyilatkozatot arról, hogy a beruházás a szakmai szabályoknak megfelelően valósult meg, és azt szabályszerűen fejezték be.
A teljesítés kezdési és befejezési dátumának (év, hónap, nap) is a referencia időszakon belülre kell esnie.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
M2) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell:
1 fő szakemberrel, aki –a 279/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti- SZKV környezetvédelem szakterület 1.3. víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) Részvételre Jelentkező a Vbt. 49. § (3) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell:
1 fő szakemberrel, aki –a 279/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti- SZKV környezetvédelem szakterület 1.1. hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M4) Részvételre Jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI: Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti MV-É vagy a 2. rész 2. pontja szerint MV-M vagy 3. rész 10. pontja MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M5) Részvételre Jelentkező a Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontja szerint ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Igazolási mód: Részvételre jelentkező nyújtsa be
• Részvételre jelentkező nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, valamint
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
• a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
• a Kamarai jogosultság megléte tekintetében Ajánlatkérő a kamarai névjegyzékben történő szereplést vizsgálja.
A részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő környezetvédelemi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Vbt. 50. § (8) bekezdése alapján, a 48. és a 49. § szerint előírt, meghatározott képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azokat az építési beruházásokat, szolgáltatásokat, vagy szállításokat, amelyekhez e kapacitásokra szükség van.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megvalósított,
M1.1.) 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során legalább 7 000 tonna szennyezett talaj hasznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával;
és
M1.2.) üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során tartályok szivárgása okozta talajszennyezés felszámolásából kitermelt szennyezett talaj hasznosítására és vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával legalább 300 tonna mennyiségben.
A referencia követelmények max. 2 referenciával teljesíthetők. A teljesítés végének a referencia időszakon belül kell esnie.
M2) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.3 víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.1 hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M4) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább :
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti MV-É vagy a 2.rész 2. pontja szerint MV-M vagy 3.rész 10. pontja MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M5) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő környezetvédelmi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási vagy tartályfelszámolási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
A Részvételre Jelentkezőnek rendelkeznie kell a fenti szakemberek mindegyikével.
A négy terület (M2, M3, M4, M5) vonatkozásában a szakemberek közötti átfedés nem megengedett
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.1.2022 - 11:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ungherese.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:

1.) Részvételre jelentkező a részvételi dokumentációt – amely tartalmazza a műszaki leírást, kötelező nyilatkozatokat – térítésmentesen a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, adószáma, levelezési címe, email címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a részvételi dokumentáció részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.
A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a szerződéstervezet hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz
2.) A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a szerződéstervezet hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére.
Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű “felelős” fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.
Részvételre jelentkező a fordítást köteles cégszerű aláírással ellátni, de tartalmáért Részvételre jelentkező felelős.
3.) Részvételi jelentkezés formai követelményei:
A részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. File) is.
A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
o a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
o roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
o folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
o az oldalakat leszignálva,
o zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
o A borítékon fel kell tüntetni:
Részvételi jelentkezés „Kecskemét MH 59. SZDRB D1 üzemanyagtelep környezeti kármentesítése” tárgyú beszerzési eljáráshoz,
o részvételre jelentkező nevét és címét;
o részvételi jelentkezés tárgyát (eljárás megnevezését);
o a beszerzési azonosítószámot;
o a részvételre jelentkező cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét,
o a részvételre jelentkezés határidejét, valamint
o a következő megjegyzést: „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ!”
A beszerzési eljárás azonosítója: 12/VGH/VBT/BI/537/2021 Az eljárás azonosítóját a részvételi jelentkezéseken, és valamennyi – az eljáráshoz tartozó- dokumentumon fel kell tüntetni.
A részvételi jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
o a cég nevét,
o a cég címét,
o a cég elérhetőségét,
o cégszerű aláírást,
o kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
4.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
5.) Egyéb információk:
A Vbt. 10. § alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. Ez esetben a közösen részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy - a beszerzési eljárásban a közösen részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult - képviselőt megbízni. A közösen részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közösen részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol a Vbt. az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közösen részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
Közös részvételi jelentkezés esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös részvételi jelentkezésre kerül sor, akkor részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a részvételre jelentkezés tárgyát;
- a közös részvételre jelentkezők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely);
- a közös részvételre jelentkezők vezető tagjának megjelölését;
- a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást;
- A közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;
- Közös részvételre jelentkezők tagjai között, a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását;
- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös részvételre jelentkezők közötti feladatok megosztásának ismertetését.
A közös részvételre jelentkezők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:
- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;
- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli
- megállapodásnak a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.
A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.
A Vbt. 52. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint az 57. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló 2018.évi LIV. törvény (a továbbiakban: 2018. évi LIV.) szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a 2018. évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) és (3) bekezdés szerinti elemeket.
A Vbt. 52. § (2)-(3) bekezdése alapján az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a 61. § szerint meghatározott értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok, így különösen az árazott költségvetés nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
Az Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét a Vbt. 56. § szerint teljes körűen biztosítja.
A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az részvételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a részvételre jelentkezőnek.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u.5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
Posta elettronica: dontobizottsag@kt.hu
Telefono: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u.5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
Posta elettronica: dontobizottsag@kt.hu
Telefono: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24.11.2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.