logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
29/11/2021 S231

Ungheria-Budapest: Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra

2021/S 231-609957

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Numero di identificazione nazionale: AK03174
Indirizzo postale: Budapest, Lehel u. 35-37.
Città: Budapest
Codice postale: 1135
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Ballainé Krikker Zsuzsánna dandártábornok, főigazgató
Posta elettronica: beszerzes@hm.gov.hu
Telefono: +36 1433-8023
Fax: +36 1433-8007

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Indirizzo del profilo di committente: www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Közbesszerzési Okmányátvevő helyiség 1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda
Indirizzo postale: 74
Città: Budapest
Codice postale: 1555
Paese: Ungheria

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3)Principali settori di attività
Difesa
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
„Budapest, MH Hadikikötő környezeti kármentesítése”
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.),
illetve az érintett helyszín:
Budapest, Hadikikötő, Külső Váci út
II.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Budapest, MH Hadikikötő környezeti kármentesítése
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

45110000 Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra, 45120000 Trivellazioni e perforazioni di sondaggio, 45220000 Opere d'arte e strutture, 45251120 Lavori di costruzione di centrali idroelettriche, 90700000 Servizi ambientali, 90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

II.1.7)Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
L'offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell'esecuzione dell'appalto
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
A Részvételi Dokumentáció részét képező Műszaki dokumentációban meghatározottak szerint, különös tekintettel az alábbi feladatokra:
– Tervezés, felvonulás, terület előkészítés;
– Tartálymegszüntetés és Részleges talajcsere
– In-situ technológiai egységek telepítése, próbaüzeme
– In-situ beavatkozás elvégzése
– Terület helyreállítás
– Monitoring rendszer kialakítása, projekt zárójelentés átadása, beavatkozási záródokumentáció benyújtása, monitoring rendszer üzemeltetési engedélyének benyújtása
– Beavatkozási záródokumentáció és kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetési engedély hatósági elfogadása.
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Kivitelező a szerződés 1.1. és 1.2. pontjai szerinti feladatok tekintetében végrehajtásra kerülő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 4 év (48 hónap) jótállást vállal, jótállás kezdetének időpontja az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának dátuma, a 4 éves utómonitoring tevékenység kezdete.
Amennyiben a Kivitelező a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott határidőket követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Kivitelezői díj értékének 0,2%-a /nap, maximális mértéke a nettó Kivitelezői díj 20 %-a.
A késedelmi kötbér maximumának elérésekor a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani.
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Kivitelező a jelen szerződés 4.3. pontjában szereplő teljesítési határidő(ke)t legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Kivitelező felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a teljes Vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
A kötbért a Kivitelező a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
Kivitelező a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig, de legkésőbb az azt követő 8. napig köteles a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű feltétel nélküli jóteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő számára, a jótállási időszak végéig, melynek teljesítése a végszámla befogadásának is feltétele.
A jóteljesítési biztosíték nyújtható:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy
- biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A jóteljesítési biztosíték alapján Megrendelő jogosult a biztosítékban megjelölt összeget Kivitelező külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben a Kivitelező a szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem, vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.
A jóteljesítési biztosíték érvényessége a sikeres műszaki átadás-átvétel eljárás időpontjától a vállalt jótállási időszak lejártáig szól, azon túl 60 munkanapos lehívhatósággal.
A jóteljesítési biztosíték érvényességének lejártát követően, amennyiben a Kivitelező a jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy átutalással teljesíti, a jótállási időtartam lejártát követően a Megrendelőnek a biztosítékként nyújtott összeg, vagy annak fennmaradó része tekintetében visszafizetési kötelezettsége keletkezik a szerződés 5.8. pontjában meghatározottak szerint.
Amennyiben Kivitelező a jóteljesítési biztosítékot nem a Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy átutalással, hanem egyéb más módon teljesíti, Megrendelő a szerződés 9.3. pontjában foglalt lehívási jogosultságát a szerződés 8.1. pontjában meghatározott jótállási véghatáridőn belül érvényesítheti.
Kivitelező a jóteljesítési biztosíték teljesítését a 9.2. pontban meghatározott valamely dokumentum eredeti példányával igazolja.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
A Kivitelező 6 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
A számla ellenértékét Megrendelő (a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájáról) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) bekezdése alapján a számla és kötelező mellékletei kézhezvételének napjától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Kivitelező számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. A Kivitelező a számlákat az Áfa tv. és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint kell kiállítani.
A részletes finanszírozási feltételeket a Részvételi Dokumentáció mellékletét képező kivitelezési szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k)től
gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
Nem releváns
III.1.5)Informazioni sul nulla osta sicurezza:
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale

Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóigazolás) köteles igazolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő részéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata szükséges arról, hogy van –e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezőnek az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Részvételre jelentkező a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kizárásra kerül Részvételre jelentkező:
- ha Részvételre jelentkezővel, az alvállalkozójával vagy Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vett gazdasági szereplővel szemben a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben Részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóigazolás) köteles igazolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő részéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata szükséges arról, hogy van –e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet a Részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
ha van ilyen szervezet, a Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezőnek az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Részvételre jelentkező a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kizárásra kerül Részvételre jelentkező:
- ha Részvételre jelentkezővel, az alvállalkozójával vagy Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vett gazdasági szereplővel szemben a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: P1) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontjára, rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbiak szerint:
- pénzügyi intézmény által vezetett számlák számlaszámai,
- mióta vezeti Részvételre jelentkező számláját,
- számláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat/igazolás a Vbt. 48.§ (1) bekezdés a) pontja szerint.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérő nevében eljáró szervet a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
P2) A Részvételre jelentkező nyújtsa be – figyelemmel a Vbt. 48 § (1) bekezdés c) pontjára- az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről és ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha
P1) bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolása alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás előfordult.
Amennyiben a Részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
P2) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha a nettó árbevétele az előző lezárt kettő üzleti évben nem haladja meg az 1.500.000.000.-Ft-ot, továbbá a beszerzés tárgyából (környezeti kármentesítés) származó árbevétele nem haladja meg az 1.000.000.0000.- Ft-ot.

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: P1) Részvételre jelentkező, figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontjára, rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbiak szerint:
- pénzügyi intézmény által vezetett számlák számlaszámai,
- mióta vezeti Részvételre jelentkező számláját,
- számláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül fordult-e elő 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat/igazolás a Vbt. 48.§ (1) bekezdés a) pontja szerint.
A Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérő nevében eljáró szervet a Részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
P2) A Részvételre jelentkező nyújtsa be – figyelemmel a Vbt. 48 § (1) bekezdés c) pontjára- az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről és ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha
P1) bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolása alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 1 éven (12 hónapon) belül 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás előfordult.
Amennyiben a Részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
P2) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha a nettó árbevétele az előző lezárt kettő üzleti évben nem haladja meg az 1.500.000.000.-Ft-ot, továbbá a beszerzés tárgyából (környezeti kármentesítés) származó árbevétele nem haladja meg az 1.000.000.0000.- Ft-ot.
III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
M1) Részvételre jelentkező csatolja részvételi jelentkezésében igazolt referenciáját, amely a részvételi felhívás közzétételének napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül befejezett, szerződésszerűen teljesített, beszerzés tárgyához illeszkedik.
A nyilatkozat tartalmazza:
- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát,
- az ellenszolgáltatás összegét, valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.
A teljesítés időtartamának (év, hónap, nap, megkezdés és befejezés) a referencia időszakon belülre kell esnie. Részvételre jelentkező a referenciát a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással, vagy az Részvételre jelentkező saját nyilatkozatával igazolhatja.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a Megbízó csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
M2) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
A Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell
1 fő szakemberrel, aki – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.3 víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M3) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
A Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell 1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.1 hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M4) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet
• 1. rész 2.pontja szerinti MV-É vagy
• 2.rész 2. pontja szerint MV-M vagy
• 3. rész 10. pontja MV-VZ
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M5) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő környezetvédelmi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási vagy tartályfelszámolási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
Részvételre jelentkező nyújtsa be
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
M1) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megvalósított,
M1.1.) 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során legalább 7000 tonna szennyezett talaj hasznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával;
és,
M1.2.) üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során 1 db tartályfelszámolásra és a tartályfelszámolási során kitermelt szennyezett talaj hasznosításra és /vagy ártalmatlanításra vonatkozó referenciával
Az M1 (M1.1. illetve az M1.2) referenciát maximum 3 referenciával szükséges teljesíteni.
M2) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.3 víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.1 hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M4) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet
• 1. rész 2.pontja szerinti MV-É vagy
• 2.rész 2. pontja szerint MV-M vagy
• 3.rész 10. pontja MV-VZ
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
M5) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább
1 fő környezetvédelmi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási vagy tartályfelszámolási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell a fenti szakemberek mindegyikével.
A három terület (M2, M3, M4) vonatkozásában a szakemberek közötti átfedés nem engedett.

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
M1) Részvételre jelentkező csatolja részvételi jelentkezésében igazolt referenciáját, amely a részvételi felhívás közzétételének napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül befejezett, szerződésszerűen teljesített, beszerzés tárgyához illeszkedik.
A nyilatkozat tartalmazza:
- a teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát,
- az ellenszolgáltatás összegét, valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.
A teljesítés időtartamának (év, hónap, nap, megkezdés és befejezés) a referencia időszakon belülre kell esnie. Részvételre jelentkező a referenciát a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással, vagy az Részvételre jelentkező saját nyilatkozatával igazolhatja.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a Megbízó csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
M2) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
A Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell
1 fő szakemberrel, aki – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.3 víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M3) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
A Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell 1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.1 hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M4) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet
• 1. rész 2.pontja szerinti MV-É vagy
• 2.rész 2. pontja szerint MV-M vagy
• 3. rész 10. pontja MV-VZ
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Részvételre jelentkező nyújtsa be
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
M5) Részvételre jelentkező ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát az alábbiak szerint:
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
1 fő környezetvédelmi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási vagy tartályfelszámolási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
Részvételre jelentkező nyújtsa be
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét, képzettségét, szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint
- a bevonni kívánt szakember által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
M1) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül megvalósított,
M1.1.) 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során legalább 7000 tonna szennyezett talaj hasznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozó referenciával;
és,
M1.2.) üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 21. § (4) b) szerinti beavatkozás során 1 db tartályfelszámolásra és a tartályfelszámolási során kitermelt szennyezett talaj hasznosításra és /vagy ártalmatlanításra vonatkozó referenciával
Az M1 (M1.1. illetve az M1.2) referenciát maximum 3 referenciával szükséges teljesíteni.
M2) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.3 víz- és földtani közeg védelem részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M3) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább:
1 fő szakemberrel, aki - a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti - SZKV környezetvédelem szakterület 1.1 hulladékgazdálkodás részterületen legalább 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M4) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább
1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet
• 1. rész 2.pontja szerinti MV-É vagy
• 2.rész 2. pontja szerint MV-M vagy
• 3.rész 10. pontja MV-VZ
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
M5) Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább
1 fő környezetvédelmi és/vagy műszaki felsőfokú végzettségű és üzemelő honvédségi használatban lévő telephelyet vagy területrészt érintő kármentesítési, kárelhárítási vagy tartályfelszámolási projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal rendelkező projektvezetővel.
Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell a fenti szakemberek mindegyikével.
A három terület (M2, M3, M4) vonatkozásában a szakemberek közötti átfedés nem engedett.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.1.2022 - 10:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ungherese.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:

Részvételre jelentkező a Részvételi Dokumentációt a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

• Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve,
• székhelye, telephelye,
• adószáma,
• levelezési címe,
• email címe,
• telefonszáma
• a cégjegyzésre jogosult neve,
• a beszerzési eljárás címe.
Ajánlatkérő a Részvételi dokumentáció mellékletét képező terveket terjedelmük miatt digitális formátumban (CD) bocsájtja Részvételre jelentkezők rendelkezésére.
A CD munkanapokon 8:00 órától 12:00 óráig vehető át az alábbi címen:
1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Közbeszerzési Okmányátvevő helyiség
A dokumentációt a Vbt. 35. § (3) bekezdése alapján részvételi jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig, és ennek igazolására a fenti igénylő levelet meg kell küldenie Ajánlatkérő részére a részvételi határidő lejártáig.
Részvételi jelentkezés formai követelményei:
A Részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a Részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file illetve az Árazatlan költségvetést Excel (xlsx.) formátumban is.)
A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
o roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
o folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
o az oldalakat leszignálva,
o zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
o A borítékot (csomagot) a Részvételre jelentkező részéről aláírásra jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot kell feltüntetni rajta:
- A következő címet:
Személyesen vagy futár útján történő benyújtás esetén:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda
HM VGH Közbeszerzési Okmány Átvevő helyiség
Postai úton történő benyújtás esetén:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
1555 Budapest Pf.: 74.
- A részvételre jelentkezés tárgyát: Részvételi jelentkezés „Budapest, MH Hadikikötő környezeti kármentesítése” tárgyú 19-15/VGH/Vbt/IKTI/528/2021 beszerzés azonosító számú védelmi beszerzési eljárásban
- A részvételre jelentkező cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét, kapcsolattartóját: ……………………………….
- A részvételre jelentkezés határidejét, valamint
- a következő megjegyzést: „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ”.
Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés elirányításáért, vagy idő előtti/utáni felbontásáért.
A részvételi jelentkezés borítóját követő első lap a Felolvasólap, kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
o a gazdasági szereplő nevét,
o a gazdasági szereplő székhelyét,
o a gazdasági szereplő elérhetőségét,
o cégszerű aláírást,
o kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét.
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
A részvételi jelentkezés nyelve:
A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ajánlatkérő kijelenti, hogy a magyar nyelv mellett más nyelv használatát nem teszi lehetővé.
Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére.
Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.
Részvételi jelentkezések felbontásának
ideje: megegyezik a IV.3.4.) pontban foglaltakkal.
helye: HM Védelemgazdasági Hivatal
1135 Budapest, Aba utca 4. C épület 003-as számú iroda
HM VGH Közbeszerzési Okmány Átvevő helyiség
A bontáson a Vbt. 53. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell. Amennyiben a bontáson nem cégjegyzésre jogosult képviselő vesz részt, úgy meghatalmazás szükséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a Vbt. 53. § (1), (5) és (6) bekezdéseire.
A Vbt. 56. § alapján az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.
Ahol a Vbt. az Ajánlatkérő számára a Részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közösen ajánlatot tevőknek/részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében – a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.
A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb
időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig
a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi
felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a
részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.
Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi
jelentkezésről, melyet a Vbt. 64. § (2) bekezdése szerint küld meg a részvételre jelentkezőnek.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u.5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
Posta elettronica: dontobizottsag@kt.hu
Telefono: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u.5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
Posta elettronica: dontobizottsag@kt.hu
Telefono: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24.11.2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.