logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
Submission deadline has been amended by: 12728-2022
07/12/2021 S237

Polonia-Jastrzębie-Zdrój: Lavori di costruzione di parcheggi

2021/S 237-625529

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Indirizzo postale: Towarowa 1
Città: Jastrzębie-Zdrój
Codice NUTS: PL227 Rybnicki
Codice postale: 44-330
Paese: Polonia
Persona di contatto: Dominik Kowalski
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564061
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.jsw.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://zakupy.jsw.pl
I.6)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w JSW S.A. KWK "Pniówek".

Numero di riferimento: 31/P/21
II.1.2)Codice CPV principale
45223300 Lavori di costruzione di parcheggi
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w JSW S.A. KWK "Pniówek". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45111200 Lavori di preparazione del sito e sgombero
45232130 Lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura
45233320 Lavori di fondazione per strade
31321100 Linee elettriche aeree
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

JSW S.A. KWK "Pniówek"

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w JSW S.A. KWK "Pniówek". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunki opisane zostały w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: https://www.jsw.pl w zakładce "Dla kontrahentów".

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunki opisane zostały w SWZ, która opublikowana zostanie na stronie zamawiającego: https://www.jsw.pl w zakładce "Dla kontrahentów".

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji finansowej,

- zdolności technicznej i zawodowej.

Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 PZP zamawiający nie będzie stosował podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 PZP.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 PZP w wysokości: 250 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SWZ.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia zamawiającemu faktury, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po wstępnym badaniu i ocenie ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za wykonanie całego zamówienia (waga – 100%, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/01/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/04/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/01/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
02/12/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.