logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
08/12/2021 S238

Romania-Satu Mare: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

2021/S 238-626139

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: JUDETUL SATU MARE
Numero di identificazione nazionale: 3897378
Indirizzo postale: Strada: 25 Octombrie, nr. 1
Città: Satu Mare
Codice NUTS: RO115 Satu Mare
Codice postale: 440026
Paese: Romania
Persona di contatto: Savu Ramona Ina Mihaela
E-mail: sap@cjsm.ro
Tel.: +40 261805152
Fax: +40 261710495
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cjsm.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul proiectului ”ROcHUs – CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES”

Numero di riferimento: 22/2020
II.1.2)Codice CPV principale
45215140 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Extindere a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, din cadrul proiectului ROHU457 “ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria, Axa prioritară 4 ,,Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății”, Obiectiv specific 4.1 ,,Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite”, Prioritatea de investiţii 9/a ,,Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare”, în baza Contractului de finanțare (Subsidy Contract) nr.121659/07.09.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în calitate de beneficiar lider, respectiv a Contractului de co-finanțare din resursele bugetului național nr.121662/07.09.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria și UAT Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar proiect. Proiectul este implementat în parteneriat cu Spitale și Spitalul Universitar din Județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, precum și Spitalul din Felso-Szabolcs.

Pe terenul pus la dispozitie, se va realiza un corp nou de spital S+P+6E + etaj tehnic + HELIPORT, fiind o extindere a spitalului existent (Spitatul Judetean de Urgenta Satu Mare), în imediata vecinătate a clădirii C1, având o zonă de comunicare-legătură directă cu acesta, printr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+3, pentru a se putea crea circuitele spitalicești.

Amplasarea construcției propuse va fi în partea de est a terenului, între clădirea C1 și strada Prahova, cu volumul de legătură între cele două clădiri.

Caracteristici generale:

-clasa de importanță a construcției: “I”- conf. P100 -1/2013 si „IV” - conf. SR EN 1998-1-2004;

-categoria de importanță a construcției: “A”

-regim de înăltime: S+P+6E + ETAJ TEHNIC + HELIPORT

Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 81 557 840.60 RON
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
71356200 Servizi di assistenza tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO115 Satu Mare
Luogo principale di esecuzione:

Municipiul Satu Mare

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul proiectului ”ROcHUs – CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES”:

- valoare totala estimata a obiectivului de investitie: 85.163.681,00 lei fara TVA, conform devizului general al investiţiei, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, din care:

1. valoare estimata pentru cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 293.632,00 lei fara TVA, din care:

- valoare estimata pentru amenajarea terenului: 142.000,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 151.632,00 lei fara TVA.

2. valoare estimata pentru cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 671.720,00 lei fara TVA.

3. valoare estimata pentru cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv verificare tehnica - total: 2.339.000,00 lei fara TVA, din care:

- valoare estimata pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor: 12.000,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: 474.500,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 66.000,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru proiect tehnic și detalii de execuție: 1.490.500,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru asistență tehnică din partea proiectantului: 296.000,00 lei fara TVA, din care:

- valoare estimata pe perioada de execuție a lucrărilor: 156.000,00 lei fara TVA,

- valoare estimata pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții: 140.000,00 lei fara TVA,

4. valoare estimata pentru cheltuieli pentru investiția de bază - total: 81.813.954,00 lei fara TVA, din care:

- valoare estimata pentru construcții și instalații: 55.325.620,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 783.740,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 25.704.594,00 lei fara TVA.

5. valoare estimata pentru alte cheltuieli: 45.375,00 lei fara TVA, din care:

- valoare estimata pentru organizare de șantier: 40.375,00 lei fara TVA;

- valoare estimata pentru cheltuieli pentru informare si publicitate: 5.000,00 lei fara TVA.

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 4 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale;

Durata de executie a lucrarilor este de 22 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale.

Durata prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este atat pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cat si pentru participarea acestuia la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții.

Conform devizului general al investiţiei, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, valoarea estimată pentru proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE” este de 85.163.681,00 lei, fără TVA.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica (2) Punctajul pentru Factorul de evaluare “Experienta personalului de execuție - maxim 10 puncte”, se acorda pentru: 1. Șef șantier NOTĂ: În cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a prezenta si experienta relevanta a personalului de execuție, in vederea acordarii punctajului, prin prezentarea: - CV - semnat de către titular, datat, actualizat la data limită de depunere a ofertelor; - Contract de muncă / angajament de participare semnat de persoana nominalizată, în cazul în care aceasta nu este angajat al ofertantului, pentru experienta prezentată în vederea obținerii punctajului conform algoritmului stabilit la componenta tehnică din cadrul criteriului de atribuire stabilit. / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica (1): 1.Coordonator proiect/ lider de echipă/ manager de proiect; 2.Arhitect cu drept de semnatură conform Legii nr.184/2001; 3.Inginer structuri de rezistenta, inclusiv pentru heliport; 4.Inginer proiectant instalații inclusiv instalatii de fluide medicale; 5.Tehnolog aparatură și sisteme medicale complexe. NOTĂ: În cadrul Prop.tehn. ofert. are obligatia de a prezenta si experienta relevanta a pers. de proiectare, in vederea acordarii pct, prin prez.: - CV - semnat de către titular, datat, actualizat la data limită de dep. a of.; - Contract de muncă / angajament de particip. semnat de pers. nomin., în cazul în care aceasta nu este angajat al ofert.; - Dipl. de studii sau alt doc.echiv. elib. de o instit. de învățăm. recunoscută de statul român sau echiv. pt. cetățenii din alte țări; Doc. justif. care să doved. exper. profes. specif., solicitată (copie contract/PV recepție/ recom. sau altele), pt. pers. nomin.; - Dovada OAR priv.dețin. dreptului de semn. pt. Arhitect / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

„ROcHUs - Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod proiect ROHU457

II.2.14)Informazioni complementari

Program de cooperare transfrontaliera Interreg V-A România – Ungaria

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 233-574181
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 652
Denominazione:

”Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul proiectului ”ROcHUs–CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES”

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/11/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 6
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: EURAS
Numero di identificazione nazionale: RO 6661206
Indirizzo postale: Strada Sănătăţii, Nr. 7
Città: Satu Mare
Codice NUTS: RO115 Satu Mare
Codice postale: 440182
Paese: Romania
E-mail: euras.romania@yahoo.com
Tel.: +40 771375614
Fax: +40 361801165
Indirizzo Internet: www.euras-sm.ro
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CONSTRUCTII ERBASU
Numero di identificazione nazionale: RO 430008
Indirizzo postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1
Città: Bucuresti
Codice NUTS: RO321 Bucureşti
Codice postale: 014146
Paese: Romania
E-mail: ofertare@erbasu.ro
Tel.: +40 212323545
Fax: +40 212323505
Indirizzo Internet: www.erbasu.ro
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CUBICON INVEST
Numero di identificazione nazionale: RO 23244918
Indirizzo postale: Strada Oituz, Nr. 8
Città: Baia Mare
Codice NUTS: RO114 Maramureş
Codice postale: 430202
Paese: Romania
E-mail: cristian.cuceu@yahoo.com
Tel.: +40 744772840
Fax: +40 364816534
Indirizzo Internet: www.cubicon.ro
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Concelex Engineering S.R.L
Numero di identificazione nazionale: 14052360
Indirizzo postale: Strada Aeroportului, Nr. 120-130
Città: Bucuresti
Codice NUTS: RO321 Bucureşti
Codice postale: 013594
Paese: Romania
E-mail: seap@concelex.ro
Tel.: +40 213185489
Fax: +40 214904096
Indirizzo Internet: www.concelex.ro
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 85 163 681.00 RON
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 81 557 840.60 RON
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 2 091 620 005.36 RON
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Subcontractantul Hospital Technical Solutions S.R.L. - 14,98% - 1. Lucrări instalații gaze medicale, iclusiv furnizare, instalare și punere în funcțiune echipamente medicale; 2. Lucrări arhitectură/sistem de camera curate (pereți, tavan, uși și ferestre, spălătoare inox);

Subcontractantul Samgec S.R.L. - 1,23% - Executie lucrari de instalatii;

Subcontractantul PROF... detalii pe www.e-licitatie.ro

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Judetul Satu Mare – Serviciul Juridic si Contencios
Indirizzo postale: P-ta 25 Octombrie nr.1
Città: Satu Mare
Codice postale: 440026
Paese: Romania
Tel.: +40 261807154
Fax: +40 261713072
Indirizzo Internet: www.cjsm.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.