logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
08/12/2021 S238

Polonia-Rzeszów: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

2021/S 238-627930

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Numero di identificazione nazionale: PL823
Indirizzo postale: ul. Rynek 1
Città: Rzeszów
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 35-064
Paese: Polonia
Persona di contatto: Michał Choma
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.erzeszow.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://bip.erzeszow.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie

Numero di riferimento: ZP-D.271.37.106.2021
II.1.2)Codice CPV principale
50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 637 398.37 PLN
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
50000000 Servizi di riparazione e manutenzione
45212290 Riparazione e manutenzione di impianti sportivi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Luogo principale di esecuzione:

Rzeszów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę usługi utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie wraz z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją systemów oraz utrzymanie stałej sprawności ich działania.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ stanowiący załącznik do specyfikacji (dostępny w oddzielnym pliku)

-projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Czas przystąpienia do usuwania usterek, awarii lub błędów systemowych w celu zapewnienia ciągłej sprawności monitoringu od momentu ich zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego - OPZ: pkt. 19.1 / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 131-347161
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/10/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GC ENERGY Sp. z o.o
Numero di identificazione nazionale: 517-01-35-842
Indirizzo postale: Połonińska
Città: Rzeszów
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 35-082
Paese: Polonia
E-mail: oferty@gcenergy.eu
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 992 005.42 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 637 398.37 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp – zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i w ppkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579–590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.