logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
Submission deadline has been amended by: 4152-2022
08/12/2021 S238

Polonia-Varsavia: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

2021/S 238-628581

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PGE Energia Ciepła S.A.
Numero di identificazione nazionale: KRS: 0000013479
Indirizzo postale: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice postale: 00-120
Paese: Polonia
Persona di contatto: Konrad Antoszczyk
E-mail: Konrad.Antoszczyk@gkpge.pl
Tel.: +48 887047718
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.pgeenergiaciepla.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://swpp2.gkpge.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://swpp2.gkpge.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie

Numero di riferimento: POST/PEC/PEC/ZWR/01126/2021
II.1.2)Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem Zamówienia są: Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
77300000 Servizi di orticoltura
77314100 Servizi di realizzazione di manti erbosi
90620000 Servizi di sgombero neve
90630000 Servizi di lotta contro il gelo
90610000 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Luogo principale di esecuzione:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział w Szczecinie:

• Elektrociepłownia Pomorzany – 70-010 Szczecin; Szczawiowa 25/26;

• Elektrociepłownia Szczecin – 70-661 Szczecin; ul. Gdańska 34a

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na letnim i zimowym utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowaniu i pielęgnacji terenów zielonych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych;

- odśnieżanie w okresie zimowym chodników, parkingów i innych ciągów komunikacyjnych;

- usuwanie z terenów zielonych objętych zleceniem odpadów wytworzonych przez Wykonawcę w postaci trawy, chwastów, gałęzi itp. na swój koszt i ryzyko;

- usuwanie z terenów objętych zleceniem opakowań po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz utylizowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami dotyczącymi postępowania z odpadami na swój koszt i ryzyko.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia realizowane na podstawie 2 odrębnych umów w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych o pow. min. 10 tys. m2 (każda z umów) oraz co najmniej 2 zamówienia realizowane na podstawie 2 odrębnych umów w zakresie zimowego utrzymania terenów zewnętrznych obejmujących odśnieżanie o powierzchni min. 10 tys. m2 (każda z umów).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt III.1.3 Ogłoszenia, Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto wymagane zgodnie z postanowieniami umowy.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Warunki finansowe zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy PZP:

- Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie ZNWU;

- Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy PZP – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty doku. – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

- Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

- Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – Projekt umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/01/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 02/04/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/01/2022
Ora locale: 13:00
Luogo:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE, w dniu 03.01.2022 r. o godz. 13:00. Do upływu tego terminu, Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z Ofertą.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, zamieści informację z otwarcia ofert.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający zamieszcza skrócone informacje na poniższe tematy. Pełna dokumentacja dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl/

1. Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ.

2. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. Pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego i składania ofert zawarte są w SWZ.

3. Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust. 1 Ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 61 Ustawy PZP.

6. Zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu określone zostały w SWZ oraz załączniku nr 2 do SWZ – Projekt umowy.

7. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy PZP, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 Ustawy PZP. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 Ustawy PZP.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 9 Ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy PZP.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.