logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
08/12/2021 S238

Polonia-Breslavia: Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti

2021/S 238-628658

Avviso di aggiudicazione di concessione

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Opera Wrocławska
Numero di identificazione nazionale: 000278942
Indirizzo postale: Świdnicka 35
Città: Wrocław
Codice NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Codice postale: 50-066
Paese: Polonia
Persona di contatto: Beata Kawińska, Natalia Miłostan
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl
Tel.: +48 713708850
Fax: +48 7137508852
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.opera.wroclaw.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Samorządowa Instytucja Kultury
I.5)Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Numero di riferimento: ZP/PPP/1/2018
II.1.2)Codice CPV principale
45212000 Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1834, dalej: Ustawa o ppp).

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia, dalej: Przedsięwzięcie.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
70330000 Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Luogo principale di esecuzione:

Miasto Wrocław

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: Umowa o ppp) zawarta pomiędzy Operą Wrocławską (dalej: Podmiot Publiczny, Zamawiający) a Partnerem Prywatnym (dalej także: Wykonawca), wybranym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920, dalej: Ustawa o umowie koncesji) z uwzględnieniem przepisów Ustawy o ppp. Partner prywatny odpowiedzialny będzie za przeprojektowanie istniejącego projektu, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Opery Wrocławskiej o obiekt zaplecza technicznego (obiekt celu publicznego) oraz utrzymanie techniczne obiektu celu publicznego. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie przede wszystkim wyłączne prawo do eksploatacji, w tym prawo do pobierania pożytków, z zaprojektowanego, sfinansowanego i wybudowanego przez Partnera Prywatnego w ramach Przedsięwzięcia obiektu celu komercyjnego (art. 4 ust. 1 Ustawy o ppp w zw. z art. 3 ust. 2 Ustawy o umowie koncesji).

Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawarty jest w dokumencie pn. „Opis postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym”, dalej jako: Opis Postępowania, dostępnym na stronie internetowej http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=49, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
  • Criteri: Kryterium: 1. Płatność za przeprojektowanie istniejącego projektu, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych oraz utrzymanie techniczne obiektu celu publicznego.
  • Criteri: Kryterium: 2. Cena sprzedaży Partnerowi Prywatnemu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości przewidzianej pod zabudowę obiektem celu komercyjnego
  • Criteri: Kryterium:3. Ocena studium programowo-przestrzennego
  • Criteri: Kryterium:4. Podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym
II.2.7)Durata della concessione
Durata in giorni: 360
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w zaproszeniu do składania ofert na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie poznanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez Wykonawców. Określenie opisu sposobu oceny ofert w ramach ww. kryteriów oceny ofert i określenie wag (znaczenia) kryteriów nastąpi w zaproszeniu do składania ofert.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Forma della procedura
Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.1.11)Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 169-385849

Sezione V: Aggiudicazione di concessione

Denominazione:

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
La concessione/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920) Zamawiający unieważnia postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pn. „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o zawarcie umowy koncesji, jeżeli zachodzą obiektywnie uzasadnione przesłanki, w szczególności wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji lub wykonanie przedmiotu umowy koncesji nie leży w interesie publicznym.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.