logo-gruppo-bancario-iccrealogo BCC-credito-cooperativo
08/12/2021 S238

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di installazione di apparecchiature video

2021/S 238-628688

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Ministerie van Defensie
Indirizzo postale: Kalvermarkt 32
Città: Den Haag
Codice postale: 2511 CB
Paese: Paesi Bassi
Persona di contatto: Ministerie van Defensie Hoofdkantoor
All'attenzione di: Alex van Duist
Posta elettronica: ABE.v.Duist@mindef.nl
Telefono: +31 223650720

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.defensie.nl

Indirizzo del profilo di committente: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=190840

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3)Principali settori di attività
Difesa
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
CCTV-systeem Ocean Going Patrol Vessels
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Den Helder

Codice NUTS NL Nederland

II.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van het leveren, installeren en configureren van de CCTV-Systemen aan boord van de Ocean Going Patrol Vessels. Het gaat hier om de vier schepen uit de Holland-klasse waarbij ieder jaar (2022-2025) een systeem aan boord van een schip wordt vervangen.
De hierbij gebruikte procedure is de niet openbare procedure uit de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.
De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

51314000 Servizi di installazione di apparecchiature video, 35125300 Camere di sicurezza, 45233292 Installazione di dispositivi di sicurezza, 51314000 Servizi di installazione di apparecchiature video, 35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

II.1.7)Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
L'offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell'esecuzione dell'appalto
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Het betreft het leveren, installeren en configureren van het CCTV-systeem aan boord van de vier Ocean Going Patrol Vessels.
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.8.2022. conclusione 31.12.2025

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
Klasseregelgeving en ABDO 2019.
III.1.5)Informazioni sul nulla osta sicurezza:
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale

Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ondernemer dient aan te tonen dat zij is ingeschreven in het handelsreigster of een vergelijkbaar register in één van de lidstaten.
verkeert in een staat van faillissement, geldt een surseance van betaling
een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens overtreding
niet voldaan aan verplichtingen met betrekking tot betaling van sociale
zekerheidspremies of belastingen
bij het verstrekken van inlichtingen in ernstige mate schuldig maken aan valse
verklaringen of het niet verstrekken van inlichtingen
jegens de gegadigde of inschrijver is vastgesteld dat hij niet over de betrouwbaarheid beschikt
die nodig is om risico’s voor de nationale veiligheid uit te sluiten

Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ondernemer dient aan te tonen dat zij is ingeschreven in het handelsreigster of een vergelijkbaar register in één van de lidstaten.
verkeert in een staat van faillissement, geldt een surseance van betaling
een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens overtreding
niet voldaan aan verplichtingen met betrekking tot betaling van sociale
zekerheidspremies of belastingen
bij het verstrekken van inlichtingen in ernstige mate schuldig maken aan valse
verklaringen of het niet verstrekken van inlichtingen
jegens de gegadigde of inschrijver is vastgesteld dat hij niet over de betrouwbaarheid beschikt
die nodig is om risico’s voor de nationale veiligheid uit te sluiten
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Kerncompetenties
VCA * of VCA **
ISO 9001
ISO 27001
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Kerncompetenties
U moet aantonen dat u over de volgende (kern-)competenties beschikt om de onderhavige opdracht uit te kunnen voeren:
De inschrijver dient aantoonbare kennis en ervaring te hebben met het leveren, installeren, configureren en onderhouden van een cameratoezichtsysteem (CCTV). Hierbij geldt een minimale CCTV eis van 10 camera's.
De inschrijver dient aantoonbare kennis ervaring te hebben van een Videomanagementsysteem (VMS),het koppelen van nieuwe en bestaande IP en analoge camera's op het VMS.
De inschrijver dient in de afgelopen drie jaar tenminste een CCTV systeem volledig opgebouwd en geïnstalleerd te hebben met een omvang van teminste €100.000.
De inschrijver dient ervaring te hebben met het mee ontwikkelen van interfaces tussen de CCTV software en klant eigen software waaruit camera's geraadpleegd en bediend kunnen worden.
VCA * of **
U dient gedurende de uitvoering van de opdracht te werken volgens de VCA-richtlijnen. U dient te beschikken over een geldig VCA-certificaat * / ** op het moment van inschrijving alsmede gedurende de uitvoering van de opdracht, al dan niet door middel van een beroep op gelijkwaardig certificaat.
ISO 9001
U toont aan dat het systeem van kwaliteitsborging van uw onderneming voldoet aan het gestelde in de ISO norm 9001 of dat u gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsborging heeft geïmplementeerd.
ISO 27001
U toont aan dat het systeem van informatiebeveiling van uw onderneming voldoet aan het gestelde in de ISO norm 27001 of dat u gelijkwaardige maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging heeft geïmplementeerd.

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alleen van toepassing op dat gedeelte van de opdracht en/of wanneer er een beroep wordt gedaan op derden:
Kerncompetenties
VCA * of VCA **
ISO 9001
ISO 27001
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Kerncompetenties
U moet aantonen dat u over de volgende (kern-)competenties beschikt om de onderhavige opdracht uit te kunnen voeren:
De inschrijver dient aantoonbare kennis en ervaring te hebben met het leveren, installeren, configureren en onderhouden van een cameratoezichtsysteem (CCTV). Hierbij geldt een minimale CCTV eis van 10 camera's.
De inschrijver dient aantoonbare kennis ervaring te hebben van een Videomanagementsysteem (VMS),het koppelen van nieuwe en bestaande IP en analoge camera's op het VMS.
De inschrijver dient in de afgelopen drie jaar tenminste een CCTV systeem volledig opgebouwd en geïnstalleerd te hebben met een omvang van teminste €100.000.
De inschrijver dient ervaring te hebben met het mee ontwikkelen van interfaces tussen de CCTV software en klant eigen software waaruit camera's geraadpleegd en bediend kunnen worden.
VCA * of **
U dient gedurende de uitvoering van de opdracht te werken volgens de VCA-richtlijnen. U dient te beschikken over een geldig VCA-certificaat * / ** op het moment van inschrijving alsmede gedurende de uitvoering van de opdracht, al dan niet door middel van een beroep op gelijkwaardig certificaat.
ISO 9001
U toont aan dat het systeem van kwaliteitsborging van uw onderneming voldoet aan het gestelde in de ISO norm 9001 of dat u gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsborging heeft geïmplementeerd.
ISO 27001
U toont aan dat het systeem van informatiebeveiling van uw onderneming voldoet aan het gestelde in de ISO norm 27001 of dat u gelijkwaardige maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging heeft geïmplementeerd.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Ristretta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Niet van toepassing.
Er zijn voor deze aanbesteding geen nadere selectiecriteria opgesteld. Dat wil zeggen dat elke geschikte Gegadigde wordt uitgenodigd voor de volgende fase, tenzij de Gegadigde wordt uitgesloten op basis van voorafgaande.
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Z1819695308
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.1.2022 - 14:29
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
18.2.2022
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
olandese.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix3, dat te bereiken is via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix3 kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Rechtbank Den Haag
Indirizzo postale: Prins Clauslaan 60 Den Haag
Città: Den Haag
Codice postale: 2595 AJ
Paese: Paesi Bassi
Indirizzo internet: www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Presentazione di ricorsi

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Zie www.rechtspraak.nl

VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
3.12.2021

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.